Hvis jeg var statsminister Mette Frederiksen så ville jeg blive ederspændt rasende

Det er angående de smsér som de borgerlige har presset regeringen og Mette Frederiksen til at skulle lægge frem .En borger Michael B Andrup Vedkommende  har gjort opmærksom på, at man slet ikke må bruge de smsér, da der er lovgivning mod at offenlig gøre sådanne ting. Som jeg læser denne lovgivning, Så må man sket ikke offenlige gøre disse smsér, da det er en del af brev hemmeligheden. Som jeg også læser det, hvis man skal have adgang til de smsér så skal den forseelse, som bliver omtalt i smsén kunne give minimum op til 6 års fængsel, eller hvis der er tale om en direkte terror handling.

Det der er så forrykt her, er igen, at der er så mange sikkert rigtige dygtige advokater. Både som embedsmænd og folk ude fra at de ikke ser en så almindelig ting, som brev hemmelighed. At man presser statsministeren til at udlevere sine smser. Jeg har simpelthen ikke ord for hvor vred jeg er nu. Statsministeren bør være efter min mening være endnu mere vred. Hvordan kan hele samlingen af jurister ikke kunne finde ud af at nævne en så vigtig og helt udlade at nævne en hel almindelig regel, som brev hemmelighed. 

Man skulle tro at samtlige advokater og jurister har trukket deres uddannelse i en af de gammeldags automater. Undskyld mig mit sprog, men hvad fanen har de gang i????? !!! dejligt at kunne skrive hvad pokker jeg vil i mit eget magasin. uden at være bange for Facebook politiet  

Hvis jeg var statsminister ville jeg godt nok være ualmindelig vred. Jeg syntes bestemt også hun har sin fulde ret i at være det. Jeg håber virkelig at der er mange af de advokater og jurister har virkelig virkelig røde øre. 

Vi har ikke set hvad Mette svarer og jeg syntes bestemt også hun skal tage det helt roligt for hun fører stort over de blå nu og endnu mere. Efter min mening, er det Michael B Andrup har skrevet er en kæmpe bombe under det system og jeg håber også at der bliver sat nogen undersøgelser i gang og om der ikke kan komme nogle anklager den anden vej. Samtidig skal vi huske at venstre og så har lavet måske korruption, det bør også blve undersøgt. Dette bør ikke gå i nogen glemmebog.

Jo vi må blive ved at følge op på på de her ting. Mette Frederiksen er en stærk statsminister, men vi skal blive ved med at følge op for at støtte hende. Igen er det dejligt, at vi ganske almindelig borger kan sige fra, når dem der har pengene kommer med alle deres usandheder, for at svine en demokratisk valgt statsminister, der gør sit arbejde super dygtigt og godt. Vi kan og skal ikke finde i os det længere!!!!

Her under har jeg skrevet det Michael B Andruo har sendt til statsministeriet. Med tilladelse fra Michael B. Andrup:

“Der kan under nuværende lovgivninger ikke gives adgang til personlige data telekommunikationen mellem dem og deres kontaktpersoner. 

26

4.2.2. Indgreb i meddelelseshemmeligheden 

Det følger af retsplejelovens § 780, stk. 1, nr. 1-6, at politiet kan foretage indgreb i meddelel-

ses-hemmeligheden ved at aflytte telefonsamtaler eller anden tilsvarende telekommunikation 

(telefonaflytning), aflytte andre samtaler eller udtalelser ved hjælp af et apparat (anden aflyt-

ning), indhente oplysning om, hvilke telefoner eller andre tilsvarende kommunikationsappara-

ter der sættes i forbindelse med en bestemt telefon eller andet kommunikationsapparat, selv om 

indehaveren af dette ikke har meddelt tilladelse hertil (teleoplysning), indhente oplysning om, 

hvilke telefoner eller andre tilsvarende kommunikationsapparater inden for et nærmere angivet 

område der sættes i forbindelse med andre telefoner eller kommunikationsapparater (udvidet 

teleoplysning), tilbageholde, åbne og gøre sig bekendt med indholdet af breve, telegrammer og 

andre forsendelser (brevåbning), og standse den videre befordring af forsendelser (brevstands-

ning). I samme omfang, som politiet er berettiget til at gøre sig bekendt med indholdet af sam-

taler, udtalelser, forsendelser mv., som nævnt i stk. 1, kan politiet foretage optagelser eller 

tage kopier heraf, jf. § 780, stk. 2. 

4.2.2.1. Materielle betingelser 

De materielle betingelser for indgreb i meddelelseshemmeligheden findes i retsplejelovens § 

781. 

Efter § 781, stk. 1, må der kun foretages indgreb i meddelelseshemmeligheden, hvis (1) der er 

bestemte grunde til at antage, at der på den pågældende måde gives meddelelser eller foretages 

forsendelser til eller fra en mistænkt, (2) indgrebet må antages at være af afgørende betydning 

for efterforskningen, og (3) efterforskningen angår en lovovertrædelse, der kan straffes med 

fængsel i 6 år eller derover, en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 eller 

en overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 2, §§ 125, 127, stk. 1, § 193, stk. 1, §§ 228, 235, 

266 eller 281 eller en overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 5. 

Det i retsplejelovens § 781, stk. 1, nr. 3, nævnte kriminalitetskrav fraviges dog for så vidt 

angår telefonaflytning og teleoplysning i sager om fredskrænkelser omfattet af straffelovens § 

263, stk. 2 og 3, samt teleoplysning i sager om gentagne fredskrænkelser omfattet af straffelo-

vens § 265 eller om overtrædelse af straffelovens §§ 279 a eller 293, stk. 1, begået ved anven-

delse af en telekommunikationstjeneste, jf. § 781, stk. 2 og 3. 

Efter § 781, stk. 4, fraviges det almindelige kriminalitetskrav og indikationskrav endvidere ved 

foretagelse af brevåbning og brevstandsning, hvor der foreligger en særlig bestyrket mistanke

Til nr. 2 og nr. 5 

Efter udvalgets opfattelse er indgreb i meddelelseshemmeligheden i form af rum-

aflytning betydelig alvorligere end andre indgreb i meddelelseshemmeligheden. 

Udvalget ønsker derfor denne form for indgreb begrænset til forbrydelser, som har 

medført, eller som kan medføre fare for menneskers liv eller velfærd eller for be-

tydelige samfundsværdier, herunder forhold omfattet af straffelovens § 191.” 

Som eksempler fra trykt retspraksis på tilfælde, hvor kravet i § 781, stk. 5, er anset for op-

fyldt, kan bl.a. nævnes UfR 1990.713 H (sag om indsmugling af større mængder hash), UfR 

2003.906 V (sag om uagtsomt manddrab på fodgænger begået af uidentificeret bilist) og UfR 

2006.318 Ø (sag om menneskesmugling under særligt skærpende omstændigheder og omfat-

tende dokument-falsk vedrørende pas m.v.). 

Endelig følger det – i overensstemmelse med den almindelige proportionalitetsgrundsætning – 

af retsplejelovens § 782, stk. 1, at der ikke må foretages et indgreb i meddelelseshemmelighe-

den, hvis det efter indgrebets formål, sagens betydning og den krænkelse og ulempe, som ind-

grebet må antages at forvolde, ville være et uforholdsmæssigt indgreb. 

4.2.2.2. Kompetence 

Det følger af § 783, stk. 1, at indgreb i meddelelseshemmeligheden sker efter rettens kendelse. 

I kendelsen anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne 

for indgrebet er opfyldt. 

I rettens kendelse anføres endvidere de telefonnumre, lokaliteter, adressater eller forsendelser, 

som indgrebet angår. Kravet er begrundet i hensynet til, at den bemyndigelse, som rettens 

kendelse giver politiet, er præcist afgrænset. 

Der er i § 783, stk. 2, 1. pkt., imidlertid gjort en undtagelse til kravet om, at der i rettens ken-

delse skal anføres de telefonnumre, som indgrebet angår. Efter denne bestemmelse kan der 

således i kendelser om telefonaflytning og teleoplysning i forbindelse med efterforskning af en 

overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 ud over bestemte telefonnumre anføres den 

person, som indgrebet angår (dvs. den mistænkte). I disse tilfælde skal politiet snarest muligt 

efter udløbet af det tidsrum, inden for hvilket indgrebet kan foretages, jf. § 783, stk. 3, under-

rette retten om de telefonnumre, som indgrebet har været rettet imod, samt om de bestemte 

grunde, der er til at antage, at der fra de pågældende telefonnumre gives meddelelser til eller 

fra den mistænkte.”

Skriv et svar